Eisiau help yn defnyddio Y Bont Fach? / Need help using

Y Bont Fach?

E-bostiwch / Email: pjb@aber.ac.uk

neu ffoniwch / or call: 0800 876 6975

Mae rhai tiwtoriaid wedi dweud bod Y Bont Fach yn rhy anodd i'w defnyddio, yn enwedig i bobl sydd ddim yn hoff iawn o gofrestru ar wefannau. Mae'r rhan fwyaf o'r adnoddau 'ma ar gael heb greu cyfrif, ond hyd yn oed wedyn, mae rhai yn colli ma's ar adnoddau y mae rhai dysgwyr eraill yn eu cael yn ddefnyddiol iawn.

Dyn ni'n gwneud popeth allwn ni i ddatrys y broblem 'ma, ond yn y cyfamser, dyma'r Ryff Geid i'r Bont Fach, i'ch helpu chi neu'ch myfyrwyr trwy'r camau cychwynnol. 

A Rough Guide to the Bont Fach

Some tutors have told us that they or their students are finding Y Bont Fach too difficult to use, especially for people who don't like registering online accounts. Just about all the content here can be accessed without creating an account, but even so, people are being put off and losing out on resources that other students are finding useful.

We're doing what we can to address these problems, but in the meantime, here's a Rough Guide to Using Y Bont Fach, to help you or your students through the first steps. 


Newyddion

Cliciwch yma i weld beth sy'n newydd ar Y Bont Fach.

News

Click here to see what's new on Y Bont Fach.


Gwyliwch y gofod 'ma

Mae adnoddau defnyddiol yn cael eu hychwanegu yma yn gyson. Os oes sylwadau neu awgrymiadau gyda chi ar sut allwn ni wneud Y Bont Fach yn fwy defynddiol, neu'n haws ei ddefnyddio, mae croeso ichi bostio yn y fforwm trafod gan glicio fan hyn, neu e-bostio y gweinyddwr yn uniongyrchol gan glicio fan hyn.

Watch this space

Useful resources are adde here constantly. If you have any comments or suggestions on how we can make Y Bont Fach more useful, or easier to use, please post a message in the discussion forum by clicking here, or contact the site adminstrator by clicking here.

  Skip available courses

  Available courses

  Cwrs arlein i weithleoedd ar lefel Gloywi, fydd  yn edrych ar gryfhau gafael dysgwyr / myfyrwyr ar elfennau gramadegol / sgiliau yn y Gymraeg. Bydd y cwrs yn edrych ar sut a phryd i dreiglo / y ffurf amhersonol / dyblu 'n' ac 'r' / ffurfiau cryno berfau / ysgrifennu mewn gwahanol gyweiriau

  Bydd yr ymarferion yn cael eu marcio gan y tiwtor mewn rhai achosion, a gan y myfyriwr mewn achosion eraill. 


  Defnyddir ystod o ddeunyddiau sydd un ai eisoes yn bodoli ar y we trwy wahanol gyfryngau, sy'n bodoli eisoes mewn print, neu sy'n cael eu creu yn arbennig ar gyfer y cwrs. 

  A place for learners of all levels to socialise and practise their Welsh. Tutors also welcome!

  Gweithgareddau ac adnoddau ar gyfer Cwrs Canolradd Dwys y De-orllewin. 

  Resources and exercises for students following Aberystwyth University's intensive Intermediate level course.

  Ymarferion a gweithgareddau sy'n ategu at y modiwl Cymraeg Graenus 1 a gynigir fel rhan o ddarpariaeth Cymraeg i Oedolion Prifysgol Aberystwyth.

  Lluniwyd y modiwl hwn i helpu siaradwyr Cymraeg, a dysgwyr profiadol, i wella eu sgiliau ysgrifennu a chyfathrebu yn yr iaith fel y gallant drafod pynciau cymhleth mewn sefyllfaoedd busnes a phroffesiynol yn y Gymraeg.

  Dyma'r lle i drafod pwyntiau gramadeg ymhlith eich gilydd a chyda'r tiwtor.

  Resources and exercises for students following Aberystwyth University's "fast track" Entry level course. Lots of flashcards, and other revision tools for students at all levels. For the second half of Cwrs Sylfaenol, (Units 29 to 63) click here to go to Sylfaen Dwys.

  Cardiau fflach ar gyfer geirfa y cwrs yma.

  Resources and exercises for students following Aberystwyth University's "fast track" Foundation level course.

  Resources and exercises for students following Aberystwyth University's Advanced 1 Intensive course.

  Cwrs ar lefel Uwch 2. Mae darnau sain i gefnogi'r cwrs yma, ac mae cardiau fflach i helpu dysgu geirfa pob uned, gyda mwy o gardiau i helpu adolygu geirfa pob 5 uned. Mwynhewch!

  Cwrs arall ar lefel Uwch 2. Mae cardiau fflach i helpu dysgu geirfa yr unedau. Mwynhewch!

  Cyfres o ddeunyddiau a gyfranwyd gan Lois Martin-Short i'w defnyddio mewn Sadyrnau Siarad neu gyrsiau undydd tebyg. 

  "Cwrs ffug" i adael i ni chwarae gyda'r Bont Fach yn ystod sesiynau hyfforddiant, heb boeni am dorri dim byd pwysig! 

  Mae pob tiwtor y Canolbarth yn gallu ychwanegu a golygu unrhywbeth yn y "cwrs" yma.

  Content for tutors and other staff at the Mid-Wales Welsh for Adults centre. If you're a tutor and can't access the content here, please email the Administrator. Thank you for your patience.